Välkommen till Alböke!

Vandringsleder i Alböke socken.


                    

Alböke hembygdsförening presenterar 4 st underbara vandringsleder som bara måste upplevas!
Välj vilken längd du vill, från 6,5 km- 9,3 km.

Vandringarna utgår från parkeringen vid bensinstationen i Ormöga.

Egna kartor att skriva ut:
Gå in på
www.fiskeoland.se

Klicka på guide-karta och vandringsled så kan du själv skriva ut kartan och respektive text.För information om Albökes vandringsleder kontakta Anja Lingman .


Ska du ut och gå, medtag bra skor och fika i ryggsäck... och kanske en kamera...

Välkomna!
--------------------------------------------

Bild från vandringslednr 3 i Ebbegärde. Foto: Monica Oskarsson


Nr 1
Alböke alvar 6,5 km

Längs denna vandring kan du i maj se och höra tofsvipa, lärka, sädesärla, strandskata och ljungpipare (alvargrimma).
Här växer majviva och humleblomster och där det är mer fuktigt finns kabeleka.
På lite högre och torrare delar jordklöver, mandelblom och getväppling. Av orkideèr finns de lila Sankt Pers nycklar, ängsnycklarna och så Adam o Eva.
På landborgen kan du se den äkta ölandssolvändan tillsammans med den blå bergskrabban, fältsippan och fältvedel.

Vid Trinnhorvan passerar du den 20 m långa skeppssättningen. Där sägs en stor sjökämpe från bronsåldern vara begravd (enligt E Lundkvist).

                          

Nr
2 Kustvandring 7,6 km / 9,3 km.

Här kan du välja att cykla men vill du studera detta speciella geologiska område får du gå efter stranden. Strandvallen består av kalksten, alunskiffer, lerskiffer och sandsten.

Kalkstenen
bildades för 488 miljoner år sedan då det var ett tropiskt klimat och det fanns många organismer med kalkrika skal som ombildades till kalksten...
 
Ancylus- och Litorinavallen är två strandvallar som löper längs med Ölands kust. Av dessa utmärker sig Litorinavallen extra tydligt utmed kusten vid Bruddesta. Den markerar den högsta nivån Litorinahavet hade för 6000 år sedan.

Sjöbodarna i det gamla fiskeläget i Bruddesta är skyddade som byggnadsminne och sköts med hjälp av Alböke hembygdsförening. Här finns en kalkugn som byggdes 1910. Den eldades med hjälp av alunshiffer från strandvallen.


Nr3.  Vandring i fågelområde 7 km.

Denna led passerar vad som oftast kallas Gillsby mossar vilka består av Bärmossen längst i norr, den större Norra mossen, samt det lilla Stenkärret i sydväst.

Området är skyddat av länstyrelsen genom Natura 2000.
Våtmarkerna medför ett rikt fågelliv där grågäss och enkelbeckasiner är karaktärsarter under våren, medan häckande tranor ses från tidig vår till sen höst. Havsörn jagar ofta i området och både brun kärrhök och ängshök häckar här. Alvar och fuktiga ängsmarker är rika på orkideèr där flera arter är talrika. Flugblomster hittas lättast där leden når våtmarkerna i nordost.
Du kan här välja att gå genom det skyddade området och leden passerar då över 5 st stättor.

Nr 4
.  Byavandring 6,7 km.

Denna led går genom Alböke by. Den är också lämplig att cykla. En av socknens ungefär 10 kvarvarande väderkvarnar passeras innan byns centrum nås. Kyrkan blev klar 1862 och ersatte en medeltida stenkyrka från 1100-talet. Där finns en dopfunt från tidigt 1200-tal.

Nödåret 1867 som drabbade Alböke hårt, hade socknen 848 invånare jämfört med dagens ca 250.

Inom Alböke socken finns fornlämningar ända tillbaka till bronsåldern. En bronsstatyett från yngre Romerska järnåldern eller folkvandringtiden hittades i början av 1900-talet. Statyetten finns nu på Historiska museèt i Stockholm.

I samband med byggandet av vindkraftverken vid Stora Istad har nya fornlämningar hittats. Dessa är inte utgrävda ännu.

Efter kyrkan på väg mot Stora Istad passeras Ölands järnväg två gånger. Den togs i drift 1906 och blev nerlagd 1961.


Vandringslederna passerar både odlad mark och betesmark. Var rädd om allt som växer och glöm inte att stänga grindar efter dig.


Välkommen till Alböke!


Frågor?
Kontakta Alböke hembygdsförening/ Irenè Oscarsson 070-6903249.

Vi tackar Anja Lingman & Pär Tranvik för stort engagemang och för nerlagt arbete med iordningsställandet av dessa leder och broshyrer/Layout.

Tack även till Staffan Rodebrand!

Underbar utsikt vid Alböke bygdegård. Foto: Monica Oskarsson.

Ylva Lönnbom 15.04.2014 15:31

Hej,
Vore trevligt att rita in era leder på kartan på hemsidan www.cyklapaoland.nu
Har ni någon karta över lederna undra Ylva

Senaste kommentarer

15.04 | 15:31

Hej, Vore trevligt att rita in era leder på kartan på hemsidan www.cy...

18.10 | 22:55

väldigt trevligt hur ni fixar allt

18.02 | 22:35

Vi hade hyrt nedrvåningen ikväll. Vi var överens om att det var en trevlig l...

18.02 | 17:43

jag som inte är ölänning vet inte var den ligger. Skulle vara bra med en karta!